GeschillenCommissie Natuursteen maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Disclaimer

Gebruikersvoorwaarden

Op de site geschillencommissienatuursteen.nl zijn de volgende voorwaarden en het Nederlands recht van toepassing. Verwijzing naar deze site is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de GeschillenCommissie Natuursteen. Deze disclaimer kan door de GeschillenCommissie Natuursteen worden gewijzigd. U dient deze disclaimer derhalve regelmatig te lezen.

Informatie

De informatie op deze site is slechts bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De GeschillenCommissie Natuursteen neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze site de grootste zorgvuldigheid in acht, desondanks staat de GeschillenCommissie Natuursteen niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Gekoppelde sites

Op de site wordt, naast verwijzingen naar de website van De Geschillencommissie, tevens verwezen naar informatie, producten en diensten van derden. Dit houdt niet in dat De Geschillencommissie door deze verwijzing naar informatie, producten en diensten van derden instaat voor de inhoud van deze sites, noch dat deze sites zijn verbonden aan de GeschillenCommissie Natuursteen. Wanneer u gebruik maakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, geschiedt dit geheel voor eigen risico.

Intellectuele eigendom

De Geschillencommissie behoudt alle rechten, zoals auteursrechten, octrooien en merkrechten inzake de informatie op deze site (waaronder teksten, ontwerpen, grafisch materiaal en logo's). Behalve het downloaden en printen van de informatie voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden, is het niet toegestaan om de inhoud of vormgeving van deze site, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de GeschillenCommissie Natuursteen te gebruiken, reproduceren, bewerken of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Elektronische berichten

Berichten die u -in welke vorm dan ook- elektronisch verzendt, kunnen ongevraagd door derden (oneigenlijk) worden gebruikt en gewijzigd, ingezien of vernietigd. De GeschillenCommissie Natuursteen adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie elektronisch aan de GeschillenCommissie Natuursteen te sturen. Elektronische verzending geschiedt derhalve geheel voor eigen risico.

Aansprakelijkheid

De GeschillenCommissie Natuursteen, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers is/zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten in welke vorm dan ook, die voortvloeien uit de informatie of het gebruik in de ruimste zin van deze site of andere daaraan gekoppelde sites. De GeschillenCommissie Natuursteen aanvaardt in het bijzonder geen enkele aansprakelijkheid wat betreft: defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze site, de informatie die op of middels deze site ter beschikking wordt gesteld, het (oneigenlijk) gebruiken en wijzigen, inzien of vernietigen van informatie die via de site -in welke vorm dan ook- elektronisch aan de Geschillencommissie Natuursteen wordt gezonden of aan u wordt gezonden, het verlies van gegevens, het downloaden of gebruiken van software die via deze site beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze site.