GeschillenCommissie Natuursteen maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Zakelijke geschillen - Business to Business (B2B)

Een zakelijke geschil is een geschil/klacht tussen twee ondernemers (bedrijven). De werkzaamheden die door de natuursteenbedrijven worden uitgevoerd voldoen in de meeste gevallen aan de kwaliteitseisen die daaraan gesteld mogen worden. Maar een enkele keer is de opdrachtgever niet tevreden met het eindresultaat en komt hij met de ondernemer niet tot een aanvaardbare oplossing. In dat geval is er behoefte het geschil aan een onafhankelijke en deskundige instantie voor te leggen.

De GeschillenCommissie Natuursteen (B2B) voorziet daar in. Door het inschakelen van de GeschillenCommissie Natuursteen kan een voor alle partijen aanvaardbare oplossing worden bereikt, zonder dat het tot een langdurige en kostbare procedure hoeft te komen. De GeschillenCommissie Natuursteen (B2B) levert een bijdrage aan een oplossing door het uitbrengen van een Bindend Advies. Beide partijen moeten dit verzoek tot Bindend Advies voorleggen aan de GeschillenCommissie Natuursteen. Door het inschakelen van een externe expert/deskundige wordt de zaak beoordeeld. In een rapport legt de deskundige de onderzoeksresultaten vast en wordt een Bindend Advies geformuleerd.

Voor meer informatie over een verzoek tot Bindend Advies bij zakelijke geschillen verwijzen wij u naar de gepubliceerde informatie onder 'Diensten'. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met het secretariaat van de Stichting GeschillenCommissie Natuursteen via telefoonnummer 0341 740 111 of per mail via info@geschillencommissienatuursteen.nl.

 

Reglement Bindend Advies 


Aansprakelijkheid

Hoewel de deskundigen van de geschillencommissie en de eventueel ingeschakelde externe deskundigen in alle zorgvuldigheid zullen handelen, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. De Algemene Voorwaarden van de GeschillenCommissie Natuursteen zijn van toepassing. Ze zijn te downloaden op deze website.

Aanvraag niet in behandeling nemen

De geschillencommissie kan zonder opgaaf van reden besluiten een aanvraag niet in behandeling te nemen.

Geheimhoudingsplicht

De geschillencommissie en de deskundigen hebben geheimhoudingsplicht. De deskundigen hanteren een gedragscode die op deze website is te downloaden. Door de geschillenbehandeling wordt kennis en inzicht opgebouwd, die –anoniem– kan worden gebruikt om kwaliteit en vakmanschap binnen de natuursteenbranche te vergroten.

Aanvraag en werkwijze

Aanvragers maken de verschuldigde bedragen over op bankrekening NL79 INGB 0655 4834 70 ten name van Stichting GeschillenCommissie Natuursteen, Postbus 170, 3840 AD Harderwijk. De ontvangst van aanvraagformulier en uw betaling wordt schriftelijk bevestigd.